Евиденција на раб. време

Пресметува работни саати според податоците за влез и излез кои ги запишува Читач на картички за присуство на работа на компјутерот на кој е поврзан.

Поддржани се читачите на картички од фирмата Soyal

http://www.soyal.com.hk/english/ar-721u.htm