oXEnterprise Solution

 

Што е oXEnterpriseSolution?

VBS –oxEnterpriseSolution е софтвер наменет за следење на целокупното работење на фирмите, кој со својата модуларна организација овозможува навремена информираност, точност, прецизност и едноставност во работењето.
Визуелното окружување на програмата овозможува на лесен и брз начин да се дојде до крајните резултати. Програмата е конципирана по принцип на модули кои претставуваат логички целини и во зависност од тоа што сакаме да го сработиме, го одбираме соодветниот модул. oxEnterpriseSolution покрај другото, се одликува и со лесна прилагодливост на новите потреби.
Програмот oxEnterpriseSolution е скалабилен во однос на големината на фирмата, што значи дека може да го користат мали фирми, но и фирми со сложена хиерархиска и систематизациона структура и е наменет за:
Книговодство – материјално и финансиско работење; Магацинско и материјално работење; Работа со каса во малопродажба и фискализација; Производство, нормирање и креирање на работни налози; Порачки – внесување и реализација; Пресметка на плата; Работа со комерцијалисти и дистрибутери; Комунални претпријатија; Кабелски оператори; Ветеринарни клиники; Ресторанско работење; Продажба на горива и бензински пумпи; Благајничко работење; Откуп на млеко, земјоделски производи и откуп на цврст отпад; Евиденција на тендери и јавни набавки; Авто школи; Технички преглед; Сервис на моторни возила; Куќен совет; Web Shop продажба; ПДА уреди во малопродажба......
Многу податоци кои се подразбирливи и најчесто користени нема потреба од нивно повторно внесување. Софтверот ги предлага, а корисникот само потврдува. Олеснета е работата на операторите, но и на сметководствената служба.
Програмот користи SQL база на податоци со која се гарантира сигурност на податоците (под условите и упатствата на користење).
Оваа база на податоци е можно да биде заедничка за повеќе работни места, односно за повеќе лица кои независно, на посебни компјутери поврзани во мрежа, ја користат програмата oxEnterpriseSolution .
Внесените податоци засекогаш се запишани во базата на податоци. Креираните документи исто така засекогаш се запишани во базата на податоци и можно е нивно повторно печатење ако за тоа се појави потреба.

 

Што добивате со основниот пакет :

1. Магацинско работење

 • Влезни фактури
 • Приемници
 • Влезни фактури по повеќе приемници
 • Царински прием
 • Повратници кон добавувачи
 • Излезни фактури
 • Испратници
 • Излезни факти по испратници
 • Извозни фактури
 • Книжно добрение
 • Реверси
 • Преносни испратници
 • Профактура
 • Попис
 • Печатење на лагер листа на производи
 • Материјална картица

Извештаи:

 • Преглед на велез и излез на робата
 • Платени/Неплатени фактури (Доспеани/Недоспеани)
 • Преглед на фактури по магацини
 • Нефактурирани испратници од магацин
 • Извештај за продажба
 • Извештај за набавени/продадени количини
 • Извештај за прием на репроматеријали
 • Топ продадени производи во магацин

* Извештаите имаат филтри за : датум од-до, комитент, магацин, производ, износ, група на производи, велез или излез

2. Малопродажба

 • внесување на приемници за продавница (печатење на ПЛТ образец со законски пропишан формат)
 • автоматски прием во продавница од сопствен магацин
 • продажба преку фискални каси (поддржани се сите типови на фискални каси!)
 • продажба со баркод читач
 • лесно и брзо пребарување на производите
 • инфо за враќање на кусур
 • Трговска книга
 • КДФИ
 • креирање на промена на цена
 • печатење на промена на цена
 • излезни фактури и профактури
 • испратници
 • излезни фактури по испратници
 • одјава на производи
 • попис
 • водење на лагер листа на прозводите
 • дефинирање на смени за работа во програмот
 • следење на продажбата по денови, сати, продавачи, смени и каси

Извештаи:

 • Реализиран промет
 • Преглед на продажбите
 • Преглед на испратници
 • Листа на сите приеми за даден период
 • Топ продадени производи во продавница

* Извештаите имаат филтри за : датум од-до, комитент, продавница, производ, лице за работа

4. Книговодство

 • контен план со можност за дополнување со потребанта аналитика
 • автоматско книжење на документите во позадина (со можност за корекција)
 • брзо и едноставно рачно книжење
 • можност за своја организација на финансиските налози (кој документ во кој налог да се книжи)
 • заклучување на финансиските налози
 • печатење на финансиските налози
 • ИОС
 • Печатење на картица за конто
 • Бруто биланс
 • Заклучен лист
 • Компензации
 • Цесии
 • Конфирмации

5. Евиденција на плаќања со електронски банкарски изводи

 • Вчитување на електронски изводи и нивно автоматско книжење (поддржани се следните банки: Стопанска банка, Комерцијална Банка, Тутунска банка, Охридска банка, Шпаркасе банка, Халк банка, Уни Банка, Про кредит банка, Централна кооперативна банка)

6. Основни средства

 • отворање на работни единици
 • отворање на канцеларија/оддел
 • внесување на амортизациони групи со процент на амортизација
 • венсување на основни средства
 • венување на ревалоризациони коефициенти
 • влезни фактури на основни средства
 • пресметка на амортизација
 • пресметка на ревалоризација
 • автоматско книжење на амортизацијата

Извештаи:

 • картица на срество
 • список на сите средства
 • пописна листа на основни средства

7. Пресметка на плата

 • евиденција на работници (име, презиме, матилен број, адреса на живеење, жиро сметка, датум на вработување, вкупен стаж, телефон, во кој сектор работи ... )
 • ажурирање на основните податоци (% на придонеси, просечна мес. плата, даночно ослободување)
 • месеччни работни денови и работни сати програмот ги зема автоматски од тековната година
 • можност за превземање на основните податоци на работниците од МПИН
 • пресметка на минат труд
 • можност за внесување на договорена нето плата
 • годишен одмор, боледување на товар на фирма, боледување на товар на ФОНД,  работа во државен празник, работа во ноќна смена, повреда на работно место
 • казни и награди
 • зголемување и намалување во %
 • Автоматско префрлање на пресметката во МПИН
 • Автоматско генерирање ПДД-ГИ во XML датотека

Извештаи:

 • пресметковни листи за плата (се печати и минат труд, задршки, зголемувања)
 • печатење на платен список
 • рекапитулар

9. Производство

 • отворање на Работни налози
 • подесување на конта во магацините за автоматско книжење на производството
 • во еден чекор креирање на требовање и прием по ист работен налог
 • отворање на нормативи за готовите прозиводи
 • производство по нормативи
 • печатење на работни налози
 • требовање без приемница
 • прием без требовање
 • затворање на работни налози

 

Екстра модули во oXEnterpriseSolution:

1. Техники преглед

Што нуди модулот за Техники преглед:

 • Креирање и печатење на сите Образци пропишани од МВР (образец за пријава/одјава, регистрација на возила, промена на сопственост).
 • Изработка на полномошнo и Меѓународна возачка дозвола.
 • Автоматско пополнување и печатење на Дневник пропишан од МВР за издадени полномошни.
 • Автоматско пополнување и печатење на Дневник пропишан од МВР за издадени  Меѓународни дозволи.
 • Можност за синхронизација со софтверот до Министерство за Транспорт и врски (МТЦ)
 • Изработка на барања за потврди (Атест за плин, хомологација идентификација, лиценци за такси возила ... ).
 • Креирање на пакети за услугите
 • Пресметка, печатење на барања, потврди, фактури, договори и наплата со фискализација. Овозможена е фискализација на сума/рата која што клиентот сака да ја плати.
 • Можност за уплата не дел од целата сума за наплата.
 • Истовремено плаќање во готово и преку картичка.
 • Водење и преглед на уплати на должници со кои се има склучено договор за плаќање на одложено.
 • Можност за плаќање преку административна забрана.
 • Можност за распределување на услугите по општини.

Извештаи:

 • Извештај за наплатен износ по вид на возило за секој тип на услуга: технички преглед на возило, надоместок на јавни патишта, надоместок за комунална такса, надоместок за екологија, совет за безбедност и сообраќај, црвен крст, буџет на РМ, комплетирање на документација
 • Извештај за наплатен износ по вид на возило.
 • Детален преглед од датум до датум на сите предмети по начини на плаќање.
 • Рекапитулар по извршени услуги и рекапитулар по даночни стапки.
 • Автоматско контирање во позадина на сите документи кои се прават преку овој модул.

* Извештаите имаат филтри за : датум од-до, сопственик на возило, лице за работа, вид на услуга

2. Сервис на возила во магацин

Што нуди модулот за Сервис:

 • работни налози (пријавено за сервис, опис на услгата, употребени материјали)
 • сервисери
 • шифрарник на возила (регистрација, марка/модел, сопственик)
 • креирање на испратница автоматски од работниот налог
 • креирање на излезна фактура по повеќе работни налози
 • наплата на дел од сумата (со контрола за заостанат долг)

Извештаи:

 • Дневен финансиски извештај
 • Нефактурирани испратници за наплата
 • Платени/Неплатени фактури

*Извештаите имаат филтри за : датум од-до, сопственик на возило, сервисер

3. Сервис на возила во малопродажба

Што нуди модулот:

 • Ажурирање на продавници
 • Ажурирање на возила (регистрација, возач, марка и модел на возило)
 • Ажурирање на комитенти
 • Ажурирање на сервисери
 • Отворање на работен налог со податоци за: датум, возило, изминати километри, возач, тел. број на возачот, е-маил на возачот, што е упротребено од страна на материјали, работна рака (опис на услугата), сервисер кој работел, опис на работата
 • Печатење и преглед на работниот налог
 • Повикување на веќе отворен работен налог во Продажба/Промет и автоматска продажба на ставките од налогот
 • Можност за наплата: готовиснки, фактура, испратница
 • Можност за праќање на смс порака на возачот (известување)

3. Комерција и порачки (+ интеграција со мобилната апликација oXOrders)

Што нуди модулот за Комерција и порачки:

 • внесување на комерцијалисти (секој со своја шифра)
 • отворање на локации за секој фирма
 • поврзување на локациите со соодветниот комерцијалист
 • креирање на порачки од мобилен телефон (oxOrders)
 • автоматско вчитување на порачи
 • автоматско креирање на излезни фактури од порачките
 • Извештаи: анализа од работењето на комерцијалистите, Извештај за порачки по денови и недели по комерцијалисти, реализација по комерцијалисти
 • можност за следење на комерцијалистите преку ГПС

* oXOrders се инсталира на секој мобилен телефон посебно и се конфигурира за секој комерцијалист со негова единствена шифра


4. КДС (кабелски оператори)
5. Јавни набавки

 • внесување на тендери
 • број на јавна набавка, постапка за јавна набавка, име на објава за јавна набавка, број на одлука за јавна набавка, износ без ДДВ на јавна набавка, датум на одлука на јавна набавка
 • добавувачи
 • внесување на договори
 • датум на завршување на договорот
 • поврзување на тендерите со договори
 • порачки до 500 евра (без распишување на тендер)
 • поврзување на порачките со договри
 • поврзување на влезни фактури од магацин со тендери
 • контрола на потрошената сума од тендерот

7. ЈКП услуги (Јавни комунални претпријатија)

8.Ветеринарна клиника

 • ветеринарен дневник
 • дневник на осеменување
 • контола по кој пат се извршило осеменувањето кај животното
 • внесување на ветеринари
 • внесвање на животни
 • внесување на одгледувалишта (РБО, место на одгледувалиштето)
 • можност за импорт на податоци за одгледувалиштата од ВИС ветеринарниот софтвер
 • Влезна фактура
 • преносни испратници
 • повратници

Извештаи:

 • ветеринарен дневник
 • дневник на осеменување
 • лагер листа на производи
 • материјални картици

9. Ресторантско работење

 • дефинирање на келнери за работа
 • отварање на маси со број или опис за секој келнер посебно
 • можност за префрлање на маси од еден на друг келнер
 • сите нарачките на една маса се комулираат и на крај може да се пушти збирна фискална сметка
 • можност за наплата: фискализација, фактура, испратница, репрезентација

Извештаи: 

 • Преглед на реализиран промет по келнери (фискален, репрезентација, испратница)
 • Извештај за активни порачки

 10. Архивско работење

 • Книга на влезни фактури
 • Книга на излезни фактури

Кој може да го користи oXEnterprise Solution?

Може да го користат:

 • магацини
 • продавници
 • аптеки
 • производствени погони
 • фирми со повеќе филијали на различни локации (работа преку интернет)
 • книговодствени бироа со многу коминтенти
 • дистрибутери опремени со ПДА уреди
 • кафетерии
 • ресторани
 • бутици

 


Што е потребно за да работи oXEnterpriseSolution?

 • компјутер со процесор P4
 • RAM меморија 1GB
 • Оперативен систем: Windows 7, или понов
 • SQL server 
 • dotNET Framework 2.0sp1

* За работа преку интернет потребно е SQL сервер-от да може „да се гледа“ од интернет, односно рутерот да биде соодветно конфигуриран.


Како да го купам?

симнување на упатство (.pdf)