Телефонска Централа

Centrala Box Centrala CD Centrala Cena />  <br /><br /><br /><br /> <p><span>Софтверска апликација за евиденција на сите појдовни и дојдовни повици од Вашата телефонска централа.</span></p> <p>Користи Access база на податоци.</p> <p>Напредно филтрирање на податоците од базата.</p> <p>Постои приклучок (plugin) за пресметка/наплата на остварени разговори.</p> <p>Цената на плагинот за пресметка е 5900 денари + ДДВ. <a class=

 

Види уплатница.

 

Сервер - клиент базирано решение. Со посебни инсталации. Сервер е компјутерот поврзан со телефонската централа, а клиентот каде има потреба (на наплатно место, во сметководствена служба, во канцеларијата на шефот/сопственикот во фирмата...).

Поддржани се неколку типови централи.

симнување на Софтвер за Телефонска централа

верзија