Регистар

Registar е апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.

 
Лесно и едноставно внесување на податоци за индустриски зони
со податоци:

 

 • број на парцели
 • вкупна површина
 • површина за индустрија
 • површина за мали и средни претпријатија
 • површина за сервиси
 • површина за останати дејности и катастарски парцели во нив со детални податоци:
 • површина на КП
 • категорија во урбанистички опфат
 • катастарска класа
 • вид на сопственост
 • комунална инфраструктура (пристапен пат, водовод, канализација, ел. енергија...)
 • мислења од други институции
 • слика од индустриската зона со означени граници на КП

Лесно пребарување според разни критериуми.
Преглед и печатење на список од резултатот на пребарувањето.
Преглед и печатење на катастарски парцели содржани во резултатот на пребарувањето.